Huyện đầu tiên triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

KTNT Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, Nam Đàn có 30 % số xã (7 xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Ý kiến của bạn