Từ khóa: bệnh khảm lá trên cây sắn tiếp tục gây hại cho nông dân