Bình Định: Đường Trường Thi chưa bàn giao đã hư hỏng nghiêm trọng

10.704 lượt xemÝ kiến của bạn