Bình Định: Đường Trường Thi chưa bàn giao đã hư hỏng nghiêm trọng

9.883 lượt xemÝ kiến của bạn