Cư Jut, Đăk Nông: Bất cập lắp đặt giải phân cách

10.916 lượt xem


Tác giả: Thanh Hòa

Ý kiến của bạn