Đổi thay trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

KTNT Nam Đàn (Nghệ An) được biết đến là địa phương giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà yêu nước Phan Bội Châu.

que-bac.jpg

Năm 2020, huyện Nam Đàn phấn đấu có 30% số xã (7 xã) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch: Kim Liên, Nam Cát, Vân Diên. Hoàn thành cơ bản một số tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu, làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Năm 2025, 100% số xã  đạt chuẩn NTM nâng cao; có 70% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Có thêm 4 xã gồm: Nam Nghĩa, Nam Thanh, Nam Anh, Nam Giang đạt xã NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, nâng tổng số xã đạt xã NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển văn hóa gắn với du lịch” lên 7 xã.

100% di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn huyện được trùng tu, đáp ứng nhu cầu tham quan, phục vụ phát triển du lịch. Kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42 – 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch”.

Để biến mục tiêu trở thành hiện thực, huyện Nam Đàn tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, lấy dân làm gốc trong Chương trình xây dựng NTM. Trên cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; đổi mới cả về nội dung, phương pháp, đa dạng hóa các hình thức; nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách về tuyên truyền, vận động; biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM kiểu mẫu. Xây dựng mô hình xóm, xã an ninh trật tự NTM kiểu mẫu. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của lực lượng công an, của các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nam Đàn hôm nay như nét vẽ đẹp trong trong bức tranh đổi mới và phát triển.

VPNA

Ý kiến của bạn