Nam Đàn, huyện NTM kiểu mẫu

KTNT Đề án Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025 vừa là niềm vinh dự to lớn, vừa đặt ra thách thức, trách nhiệm nặng nề cho huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.  

tr23t.jpg
Mô hình rau sạch theo công nghệ thủy sinh.

 

 

Nâng cao chất lượng các tiêu chí

Mục tiêu đề án đến năm 2020, Nam Đàn phấn đấu có 30% số xã (7 xã) đạt chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; hoàn thành cơ bản một số tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu, làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch...

Đến năm 2025, phấn đấu 100% số xã  của huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 70% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Có thêm 4 xã gồm Nam Nghĩa, Nam Thanh, Nam Anh, Nam Giang đạt xã NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, nâng tổng số xã đạt xã NTM kiểu mẫu lên 7 xã...

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án là nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí NTM. Cụ thể, cải tạo, đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, trường học các cấp, nhà văn hóa, trạm y tế, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông. Củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên các sản phẩm truyền thống; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế ở khu vực nông thôn; xây dựng và phát huy các giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống, lịch sử của huyện; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, thân thiện; xây dựng các vườn chuẩn NTM, các khu dân cư kiểu mẫu.

Phát triển văn hóa gắn với du lịch

Ông Đinh Xuân Quế, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, cho biết: “Nhiệm vụ trọng tâm khác của Đề án là xây dựng huyện NTM  kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”. Cụ thể, bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa; rà soát, tiếp tục nâng hạng các di tích đủ điều kiện xếp hạng; xây dựng cảnh quan, cải thiện môi trường tại các khu di tích kết hợp với bảo tồn và khai thác giá trị Dân ca Ví Dặm, nghề truyền thống để phục vụ phát triển dịch vụ, du lịch...”.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các xã. Xây dựng một số mô hình xã NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch, gồm các xã Kim Liên, Nam Cát, Vân Diên, Nam Anh, Nam Thanh, Nam Nghĩa.

Bên cạnh đó, xây dựng đề án phát triển tổng thể văn hóa, du lịch huyện Nam Đàn và Kế hoạch quản lý, thực hiện hiệu quả quy hoạch Khu du lịch quốc gia đặc biệt Kim Liên; phối hợp với các công ty du lịch lữ hành thiết kế và tổ chức khai thác các tuyến du lịch nhằm kết nối các điểm di tích, danh thắng, điểm du lịch; đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch.

Nâng cấp hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của người dân Nam Đàn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng đến người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh - thiếu niên; đưa giáo dục truyền thống vào chương trình đào tạo ngoại khóa tại trường học các cấp.

“Bên cạnh sự vào cuộc của các bộ, ngành, sự chung sức của các doanh nghiệp, vai trò không thể thay thế được chính là lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, nhất là sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân là yếu tố quyết định sự phát triển và thành công”, ông Quế nói.

Với những bài học và kinh nghiệm thực tiễn 7 năm xây dựng huyện NTM, Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn đặt ra quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt nhất để xây dựng Nam Đàn trở thành miền quê đáng sống; xây dựng nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

 

 

 

Xuân Hà

Ý kiến của bạn