Quảng Bình: Công trình Trường Hải Thành có dấu hiệu thi công ẩu?

5.381 lượt xemÝ kiến của bạn