Quảng Bình: Công trình Trường Hải Thành có dấu hiệu thi công ẩu?

6.221 lượt xemÝ kiến của bạn