Quảng Trị: Trường học sắp hoàn thành đã nứt do gạch không nung?

8.490 lượt xemÝ kiến của bạn