Quảng Trị: Trường học sắp hoàn thành đã nứt do gạch không nung?

61.765 lượt xemÝ kiến của bạn