Quảng Trị: Trường học sắp hoàn thành đã nứt do gạch không nung?

29.968 lượt xemÝ kiến của bạn