Quảng Trị: Trường học sắp hoàn thành đã nứt do gạch không nung?

19.267 lượt xemÝ kiến của bạn