Quảng Trị: Trường học sắp hoàn thành đã nứt do gạch không nung?

1.759 lượt xemÝ kiến của bạn