Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận mới

KTNT Trong tháng 3 năm 2016, Báo Kinh tế nông thôn tiến hành cấp giấy chứng nhận mới cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, thay thế giấy chứng nhận đã cấp trước đây.

Mẫu giấy chứng nhận mới.

Ban biên tập Báo Kinh tế nông thôn thông báo:

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, trong tháng 3 năm 2016, Báo Kinh tế nông thôn tiến hành cấp giấy chứng nhận mới, thay thế giấy chứng nhận đã cấp trước đây.

Đề nghị trưởng các văn phòng, trưởng các đơn vị trực thuộc, phóng viên thường trú lập danh sách cán bộ mình quản lý (cán bộ mới cần gửi kèm hồ sơ, có ảnh), thu hồi giấy chứng nhận cũ, gửi Tổng biên tập trước ngày 15/3/2016.

Khi cấp giấy chứng nhận mẫu mới, giấy chứng nhận cũ sẽ không còn giá trị sử dụng.

Kinh tế nông thôn

KTNT

Ý kiến của bạn