Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Ngành nông nghiệp đạt nhiều thành tựu 

KTNT Ngày 17/5, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

01.jpgPhát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó bí thư Đảng ủy Bộ (ĐUB) nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là kết tinh cao đẹp của dân tộc trong suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Là mẫu mực để toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân học tập, tu dưỡng, rèn luyện nhằm dựng xây đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Trong những năm qua, nhất là sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn bộ cán bộ, đảng viên đã nỗ lực, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cụ thể là nông nghiệp nước ta có bước tiến vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là tạo mọi điều kiện để nông dân tăng thu nhập, giàu có hơn, đời sống mọi mặt từng bước nâng cao.

Báo cáo của ĐUB đã làm rõ hơn những kết quả đã đạt được của cán bộ, đảng viên sinh hoạt trong ĐUB; chỉ rõ những hạn chế; và đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Theo đó, ĐUB đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng Bộ trong việc cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị, ĐUB đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐUB và các tổ chức đảng trực thuộc đã kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; đồng thời lựa chọn đúng các nội dung đột phá để triển khai tích cực trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cuat Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ. Đã xác định rõ việc thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị, nhận thức của cấp ủy Đảng các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được củng cố và trở thành những nhiệm vụ thường xuyên, tạo sự chuyển biến lớn trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đây là nhân tố quan trọng giúp Bộ, ngành có những tiến bộ lớn thời gian qua.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong 3 năm qua, ĐUB Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục triển khai việc học tập chuyên đề năm 2019 theo Kế hoạch 79-KH/ĐU ngày 26/2/2019 học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 và các năm tiếp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Hai là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, gắn với rà soát, bổ sung theo Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức đảm bảo tính phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn chặt với nhiệm vụ, yêu cầu về công tác xây dựng Đảng có tính khả thi, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Ba là, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lag một trong những nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn tuyên truyền với các hoạt động biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, nhân rộng, phát huy được nhân tố tích cực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên.

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy Đảng trong thực hiện Chỉ thị. Kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Sáu là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết viêvj thực hiện Chỉ thị theo định kỳ. Tăng cường công tác tuyên truyền việc học tâph và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước nhằm tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thường xuyên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận của các Đảng bộ, chi bộ triển khai có hiệu quả việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chia Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều cách làm hay và sáng tạo đã được nhiều đảng bộ, chi bộ trong thực hiện Chỉ thị. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra, cụ thể là cssn bộ và đảng viên phải làm tổt việc nêu gương...

 

02.jpg

Tại Hội nghi, ĐUB tặng 14 Giấy khen cho các tập thể và 14 Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

P.V

Ý kiến của bạn