Từ khóa: Đưa hồ sơ Ba Bể - Na Hang vào Danh mục Hồ sơ di sản thế giới