Từ khóa: ���ng ph�� v���i bi���n �����i kh�� h���u