Từ khóa: Bãi tập kết VLXD trái phép tên địa bàn phường Thụy Phương