Từ khóa: Bộ chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên xác nhận