Từ khóa: Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông