Từ khóa: quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng