Từ khóa: cán bộ địa chính xã giả danh phó chủ tịch để xác nhận hồ sơ giao thầu đất