Từ khóa: c���m th���ch (huy���n c���m xuy��n) ph�� gia (huy���n h����ng kh��) �����c li��n (huy���n v�� quang)