Từ khóa: 6 tr�����ng h���p m���c covid-19 ��� b���c giang