Từ khóa: Bộ Y tế: Khai trương Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực phía Nam tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh