Từ khóa: Cuộc thi viết về nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp