Từ khóa: Dự án trăm triệu USD thiếu báo cáo môi trường