Từ khóa: chuy���n �����i s��� trong n��ng nghi���p