Từ khóa: cuộc sống ấm no nhờ xây dựng nông thôn mới