Từ khóa: diễn tập bắn đạn thật cho lực lượng dự bị động viên