Từ khóa: giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi