Từ khóa: khai mạc lớp tập huấn lịch sử quân sự cho cán bộ camphuchia năm 2019