Từ khóa: nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2019