Từ khóa: nhiều điểm hạn chế của ngành công nghiệp dược liệu