Từ khóa: nhi���u doanh nghi���p khai th��c ngo��i v��� tr�� c���p ph��p