Từ khóa: phạt 19 trường hợp thông tin sai về dịch covid-19