Từ khóa: ph��ng ch���ng d���ch covid-19 hi���u qu���