Từ khóa: th���c hi���n chuy���n �����i s��� trong c��ng t��c ��i���u h��nh s���n xu���t