Vĩnh Xương (TX Tân Châu – An Giang): Chính quyền làm ngơ cho người dân xây dựng trái phép ?

4.717 lượt xemÝ kiến của bạn