Vĩnh Xương (TX Tân Châu – An Giang): Chính quyền làm ngơ cho người dân xây dựng trái phép ?

3.030 lượt xemÝ kiến của bạn