Yên Định, huyện nông thôn mới đầu tiên của Thanh Hóa

KTNT Ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, cho biết: “Toàn huyện có 24/27 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân tăng từ 14,95 triệu đồng năm 2010 lên 35,26 triệu đồng/người năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,92%; phấn đấu đến hết năm 2016, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM”.

Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào ngày 20/5/2016 cho lãnh đạo huyện Yên Định.

Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào công cuộc XDNTM, Yên Định xác định: Đây là chương trình khó, gắn liền với cuộc sống của người dân. Nếu thực hiện tốt thì bộ mặt nông thôn sẽ có nhiều thay đổi, tạo bước chuyển mình rõ nét. Đầu năm 2011, trung bình toàn huyện mới đạt 9,1 tiêu chí/đơn vị. Trên cơ sở rà soát thực trạng của từng địa phương, đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo XDNTM từ huyện đến cơ sở. Ban hành nhiều cơ chế, chính sách để kích cầu cho các xã phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi gắn với thực hiện kịp thời cơ chế, chính sách hỗ trợ các mô hình kinh tế mới hiệu quả cao; từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn; hình thành các vùng sản xuất cây, con tập trung theo chuỗi liên kết bền vững giữa 4 nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp), mở hướng làm giàu cho nhiều hộ dân và doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất. Đây cũng là thế mạnh giúp nhiều xã trên địa bàn huyện sớm hoàn thành các tiêu chí XDNTM, trong đó có xã Quý Lộc, đơn vị đầu tiên trong tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Việc xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện 19 tiêu chí NTM đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, người dân trong huyện đã nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong công cuộc XDNTM để từ đó khai thác được nhiều nguồn lực trong nhân dân và các chương trình, dự án.

Trong 5 năm bắt tay vào XDNTM, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện đạt 4.100 tỷ đồng (trong đó 65% vốn do nhân dân đóng góp), từ nguồn vốn đó đã sử dụng hiệu quả vào đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất.

Kinh tế phát triển, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch sẽ; hệ thống kênh mương nội đồng được mở rộng và nâng cấp; nhà văn hóa, công sở, trạm y tế xã, nhà văn hóa thôn, trường học được xây dựng mới và nâng cấp khang trang, tạo diện mạo mới cho nông thôn.

Vinh dự, tự hào với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Định đang quyết tâm đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Trước mắt tập trung thực hiện tốt các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm; củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, đưa chương trình nông nghiệp công nghệ cao vào thực hiện tại tất cả các xã, thị trấn gắn với liên kết “4 nhà”; phấn đấu đạt giá trị thu nhập 150 triệu đồng/ha/năm. Tập trung thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời, huyện không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đến đầu tư.

Với những kết quả đạt được, ngày 5/4/2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Như Quỳnh

 

KTNT

Ý kiến của bạn