Ấn tượng Đại Lộc

KTNT Vượt qua nhiều khó khăn do thiên tai diễn biến phức tạp, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vẫn giành được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.351,1 tỷ đồng, đạt 100,96% kế hoạch và tăng 13,17% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - TTCN - XD chiếm 61,22%; thương mại - dịch vụ chiếm 25,35%; nông - lâm - thuỷ sản chiếm 13,43% tổng giá trị sản xuất.

tr22d.jpg

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - TTCN - XD ước đạt 5.724,5 tỷ đồng, đạt 101,05% kế hoạch, tăng 14,34% so với năm 2016. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn phát triển cả về quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất năm 2017 ước đạt 2.370,45 tỷ đồng.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, bất lợi do thời tiết, thiên tai, giá cả thị trường, vật tư nông nghiệp không ổn định,... nhưng ngành nông nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, trở ngại để tổ chức sản xuất và đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất năm 2017 ước đạt 1.256,15 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 15.223,59ha. Công tác liên kết sản xuất giống cây trồng đạt kết quả tốt góp phần tăng giá trị và hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng, tổng diện tích thực hiện 2.441,4ha. Tình hình chăn nuôi năm 2017 tiếp tục duy trì và phát triển ổn định.

Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đại Lộc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả các hạng mục công trình ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, đã có 6 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí (Đại Hiệp, Đại An, Đại Cường, Đại Hòa, Đại Nghĩa và Đại Thắng); 5 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 4 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; còn 2 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt của các xã trên địa bàn là 260 tiêu chí, bình quân đạt 15,29 tiêu chí/xã.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2018, Đại Lộc xây dựng kế hoạch duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững; chú trọng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; tổng sản lượng lương thực có hạt trên 64.000 tấn.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức sâu sắc, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phấn đấu năm 2018 có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Đại Đồng, Đại Quang).

Ngọc Lan

 

 

 


Ý kiến của bạn