Động lực mới cho phát triển: Đang hoàn thiện

KTNT Những ngày đầu tháng 5 này, người dân cả nước theo dõi thông tin Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với sự quan tâm đặc biệt cùng nhiều kỳ vọng và mong đợi.

hoi-nghi-2.jpg

Người dân cả nước dành sự quan tâm đặc biệt với nhiều kỳ vọng và mong đợi vì, Hội nghị này Trung ương bàn về những vấn đề rất lớn, liên quan đến sự phát triển của đất nước, liên qua đến đời sống, an sinh xã hội của người lao động. Cụ thể, Hội nghị này Trung ương thảo luận 3 đề án quan trọng (công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội).

Nói là những đề án đặc biệt quan trọng vì, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Sinh thời, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập Đảng ta đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược luôn có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng, nhất là  trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc hội nghị.

Và đó là hai đề án về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, hai lĩnh vực liên quan đến mọi người, mọi nhà. Nói vậy vì, nếu có chính sách đúng, tiền lương vừa tạo động lực nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc của người lao động, vừa thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhất là, là một điều kiện để hạn chế nhũng nhiễu, tham nhũng. Với cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trụ cột của hệ thống an sinh xã hội sẽ có bước phát triển mới, tạo điều kiện bảo đảm an sinh xã hội đối với mọi người dân, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội theo bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, tiền đề  để phát triển đất nước bền vững.

Qua theo dõi ý kiến người dân trên các trang báo những ngày gần đây, thấy người dân chung nhận xét, các mục tiêu tổng quát và cụ thể của cả ba đề án đều rất cấp thiết, vừa đúng, vừa trúng và không thể để tình trạng cán bộ thiếu tâm, thiếu tầm, thừa tham tiếp tục kéo dài; cũng không thể để năng suất lao động của ta thua… cả nước bạn Lào; việc xử lý cần nhanh hơn, đồng bộ hơn…

Người dân kỳ vọng và mong muốn, nhiệm kỳ này Đảng quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng - giặc nội xâm; đổi mới và sáng tạo hơn nữa trong xây dựng thể chế phù hợp với tình hình mới nhằm đưa đất nước tiến nhanh hơn trên con đường Dân giàu, Nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thực tế là, sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, Ban chấp hành Trung ương đã bàn rất nhiều vấn đề cơ bản nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong sạch, loại bỏ thói hư tật xấu và thoái hóa, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa gây mất niềm tin của nhân dân ở một bộ phận không nhỏ Đảng viên; hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, tạo động lực mới, đầu tàu mới cho sự phát triển,… Động lực mới cho sự phát triển đất nước đang được Đảng tiếp tục hoàn thiện, nhiều người dân nhận xét.

Và thực tế hơn 2 năm qua cho thấy, công tác chống tham nhũng đã không còn vùng cấm, không có hạ cánh an toàn. Bất kể là ai, ở cương vị nào, nếu phạm tội đều bị xử lý nghiêm minh. Niềm tin của Dân với Đảng đang trở lại.

Hy vọng rằng, khâu yếu nhất “tổ chức thực hiện và nói đi đôi với làm” sẽ được khắc phục trong nhiệm kỳ này.

                         

 

 

Hiền Anh

Ý kiến của bạn