Thanh Liêm phấn đấu về đích huyện NTM vào cuối năm 2018

KTNT Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Thanh Liêm, tính đến 31/10/2018 huyện đã có 15/16 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM, chỉ còn lại 01 xã là Liêm Túc đạt 18/19 tiêu chí.

Bình quân toàn huyện đạt 18,93 tiêu chí/xã, tăng 1,69 tiêu chí/xã so với năm 2017. Đến hết năm 2017 huyện có 13/16 xã đạt chuẩn NTM.
 
Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2018 huyện có 02 xã đạt 4 tiêu chí; 01 xã đạt 03 tiêu chí còn lại các xã đều đạt từ 01 đến 02 tiêu chí. Riêng 03 xã Liêm Túc, Thanh Tân và Thanh Nghị đã tổ chức hoàn thành cơ bản các tiêu chí đã đăng ký về đích NTM. Cụ thể xã Thanh Tân đạt 19/19 tiêu chí với 100 điểm; Thanh Nghị 19/19 tiêu chí đạt 100 điểm và Liêm túc đạt 18/19 tiêu chí đạt 98 điểm.
 

 Diện mạo NTM ở huyện Thanh Liêm ngày một khang trang hơn.

 

Theo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện NTM và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, thì đến nay huyện Thanh Liêm đã đạt 7/9 tiêu chí, còn lại 02 tiêu chí giao thông và y tế-văn hóa-giáo dục là chưa đạt.
 
Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM của 10 tháng đầu năm 2018 của các xã trong huyện đạt trên 140,8 tỷ đồng.

 Huyện Thanh Liêm phấn đấu về đích NTM trong thời gian tới.

Thời gian còn lại năm 2018 và trọng tâm năm 2019 huyện Thanh Liêm đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu phục vụ xây dựng NTM nhất là nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân, tiếp tục triển khai các đề án mô hình sản xuất nông nghiệp… để hoàn thiện các tiêu chí còn lại và giữ vững các tiêu chí đã đạt.
 
Phấn đấu hết năm 2018, huyện đạt 9/9 tiêu chí về đích NTM. 
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn