BHTGVN hiện đại hóa hệ thống thông tin để hoạt động hiệu quả hơn

KTNT Công nghệ thông tin có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống Bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Chính vì vậy, hệ thống thông tin hiện đại của tổ chức BHTG sẽ nâng cao hiệu quả triển khai chính sách BHTG, từ đó bảo vệ người gửi tiền tốt hơn và đóng góp vào ổn định tài chính quốc gia.

Với việc hoàn thành dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) và đưa vào hoạt động, BHTG Việt Nam xây dựng một hệ thống tập trung và tích hợp cho các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, góp phần từng bước hiện đại hóa các chức năng nghiệp vụ của mình theo quy định của Luật BHTG và phù hợp “Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả” của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng.

Hệ thống mới của BHTGVN được xây dựng là một trong ba hợp phần của Dự án Hệ thống Thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng với các đơn vị thụ hưởng là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Do đó, một cơ chế truyền nhận thông tin giữa NHNN, CIC và BHTGVN đã được phát triển và đưa vào hoạt động. Với sự phát triển này, các thông tin từ Tổ chức TGBHTG và NHNN sẽ được chia sẻ với BHTGVN một cách kịp thời và chính xác nhất, đồng thời, giảm thiểu được lượng thông tin mà tổ chức tham gia BHTG phải gửi trực tiếp cho BHTGVN.

Là một trong ba tổ chức thụ hưởng của dự án FSMIMS do Ngân hàng Thế giới tài trợ, BHTG Việt Nam đã xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin và truyền thông mới tiên tiến, hiện đại nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của BHTG Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và tiếp cận với các thông lệ tiên tiến trên thế giới. Thông qua đó, tăng cường lợi ích đối với các tổ chức tham gia BHTG và đối với người gửi tiền.

Hệ thống mới được xây dựng đã tin học hóa toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ của BHTG Việt Nam, bao gồm: Cấp, cấp lại và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG; Theo dõi và thu phí BHTG; Chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo quy định của luật và các văn bản pháp luật liên quan; Giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG;

Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện và kiến nghị NHNN xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng; Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia BHTG theo quy định của NHNN; Tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG theo quy định của Chính phủ.

Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về BHTG; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức BHTG.

Ngoài ra, dựa trên các kinh nghiệm quốc tế từ các tổ chức BHTG tiên tiến trên thế giới và được sự tư vấn của Học viện nghiên cứu Nomura của Nhật Bản, BHTGVN đã xây dựng bổ sung một số chức năng có thể áp dụng trong tương lai để tăng cường hiệu quả hoạt động và bảo vệ người gửi tiền, bao gồm: Tính quỹ mục tiêu, Tính tỷ lệ phí, Xác nhận hệ thống....

Hiện nay, BHTG Việt Nam đang thực hiện chia sẻ thông tin với NHNN theo Thông tư 34/2016-TT/NHNN quy định về việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTG Việt Nam. Hệ thống mới đã xây dựng và đưa vào hoạt động một cơ chế truyền nhận thông tin giữa NHNN, CIC và BHTG Việt Nam. Với sự phát triển này, các thông tin từ tổ chức tham gia BHTG và NHNN sẽ được chia sẻ với BHTG Việt Nam một cách kịp thời và chính xác nhất, đồng thời, giảm thiểu được lượng thông tin mà tổ chức tham gia BHTG phải gửi trực tiếp cho BHTG Việt Nam.

Ngoài ra, dựa trên các kinh nghiệm quốc tế từ các tổ chức BHTG tiên tiến trên thế giới và được sự tư vấn của Học viện Nghiên cứu Nomura (Nhật Bản), hệ thống mới của BHTG Việt Nam đã được xây dựng bổ sung một số chức năng có thể áp dụng trong tương lai để tăng cường hiệu quả hoạt động và bảo vệ người gửi tiền, bao gồm: Tính quỹ mục tiêu; Tính tỷ lệ phí; Xác nhận hệ thống; Xếp hạng tổ chức tham gia BHTG.

Khi vận hành hệ thống, BHTGVN có thể tính và thu phí BHTG một cách chính xác, trên cơ sở đó, chủ động theo dõi, đôn đốc tình hình nộp phí của các tổ chức tham gia BHTG cũng như giảm thiểu thời gian và nguồn lực trong việc kiểm tra tại chỗ. Hệ thống mới cũng thể hiện ưu điểm vượt trội khi BHTGVN được phép khai thác trực tiếp các thông tin về tiền gửi được bảo hiểm từ các tổ chức tham gia BHTG thông qua hệ thống của NHNN, từ đó có thể hỗ trợ tích cực NHNN khi xảy ra chi trả, đảm bảo việc chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền, nâng cao lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống tài chính quốc gia.

Như vậy, việc BHTGVN hoàn thành dự án và đưa hệ thống vào hoạt động đã mang lại lợi ích cho không chỉ cho BHTGVN mà cả tổ chức tham gia BHTG, người gửi tiền trên toàn hệ thống và các cơ quan liên quan khác. Việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ sẽ làm biến đổi sâu sắc theo hướng hiện đại hóa các nghiệp vụ của BHTGVN. Theo đó, BHTGVN sẽ trở thành một công cụ đắc lực cho NHNN trong việc quản trị rủi ro hệ thống, giảm thiểu rủi ro đạo đức trong hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG.

P.V

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn