Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024  
Thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024 | 10:6

Thanh Hóa vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-VT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Nhằm đảm bảo an toàn, ổn định để an cư lạc nghiệp, góp phần giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, những năm qua, công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo được các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở Thanh Hóa rất chú trọng, quan tâm và thực hiện.

Theo Chỉ thị, đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà mới, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, một bộ phận người dân còn rất khó khăn, do thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách cần được hỗ trợ nhà ở.

Bản Ché Lầu (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) nơi còn nhiều hộ nghèo cần được hỗ trợ nhà ở

Bản Ché Lầu (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) nơi còn nhiều hộ nghèo cần được hỗ trợ nhà ở.

Với mục tiêu phấn đấu đấu đến ngày 30/9/2025 toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa  yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc, là việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2024, năm 2025; lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những nội dung đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua hằng năm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban, đồng chí chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm phó trưởng ban; thành lập ban vận động ở thôn, bản, tổ dân phố để chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Ban chỉ đạo các cấp có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch, triển khai việc vận động và huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn theo đúng kế hoạch.

28 căn nhà tại thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa được sự chung tay của của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh ủng hỗ xây dựng

28 căn nhà tại thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa được sự chung tay của của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh ủng hỗ xây dựng.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, chung tay, góp sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở sớm có nhà ở ổn định, an toàn. Đồng thời, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo của hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ phải chủ động chuẩn bị mặt bằng, tham gia đóng góp nhân lực, ngày công, huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Cuộc vận động; tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng các tin, bài phản ánh về tình hình, kết quả thực hiện Cuộc vận động; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân.

Bàn giao căn nhà ở cho hộ dân làng chài huyện Thọ Xuân

Bàn giao căn nhà ở cho hộ dân làng chài huyện Thọ Xuân.

3. Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động; quản lý công khai, minh bạch, đúng pháp luật việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn ủng hộ, tài trợ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm huy động cao nhất mọi nguồn lực từ xã hội để hoàn thành mục tiêu của Cuộc vận động trong thời gian sớm nhất. Phương pháp vận động phải thật sự linh hoạt, hiệu quả, tùy theo phong tục, tập quán của mỗi vùng, miền, điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, cộng đồng dân cư, gia đình, dòng họ để huy động một cách hợp lý, trên cơ sở đồng thuận, thống nhất và phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi người dân.

Đối tượng vận động ở địa phương nào thì Ban Chỉ đạo cấp đó chịu trách nhiệm vận động, kêu gọi và tiếp nhận nguồn hỗ trợ về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo. Việc phân bổ, sử dụng các nguồn hỗ trợ phải kịp thời, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy định, theo nguyên tắc: Nguồn huy động được ở cấp tỉnh ưu tiên phân bổ để hỗ trợ cho các huyện miền núi còn nhiều số hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở; nguồn huy động được ở cấp huyện, cấp xã thì hỗ trợ cho đối tượng thuộc huyện, xã đó là chính, đồng thời có sự điều tiết hợp lý từ địa phương có thuận lợi, huy động được nhiều nguồn lực, còn ít nhà ở tạm bợ, dột nát sang cho địa phương khó khăn trong huy động nguồn lực, còn nhiều số lượng nhà ở cần hỗ trợ; khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố miền xuôi hỗ trợ cho các huyện miền núi.

4. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn cần được hỗ trợ từ Cuộc vận động, bảo đảm đúng đối tượng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét, phân loại đối tượng và có kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra; ưu tiên hỗ trợ trước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở thuộc diện chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ... Định kỳ 6 tháng, hằng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời rút kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đôn đốc các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên, các đơn vị liên quan về phân công trách nhiệm cụ thể trong thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp nhận, quản lý và tham mưu phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ Cuộc vận động bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, rà soát số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ từ Cuộc vận động; tổng hợp số liệu toàn tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh bổ sung, điều chỉnh các biện pháp, giải pháp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

6. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sử dụng các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; phối hợp lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư của Nhà nước và nguồn xã hội hóa từ Cuộc vận động để hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tham mưu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

 

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
Top