Về việc “Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Trần Thị Tuyết”: Thủ tướng đã trình Chủ tịch nước xét tặng

KTNT Truy tặng danh hiệu Mẹ VN anh hùng cho bà Trần Thị Tuyết: Đợi đến bao giờ?Tiếp đến, Báo có Công văn số 383/CVBĐ-KTNT ngày 26/7/2011 gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương kiến nghị về nội dung trên. Ngày 12/8/2011, Báo Kinh tế nông thôn nhận được Công văn số 1401/BTĐKT-Vụ III đề ngày 08/8/2011 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương với nội dung như sau:

Ngày 25/4/2011, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhận được Tờ trình số 13/TTr-UBND, ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 11 mẹ (trong đó có bà Trần Thị Tuyết).

Ngày 12/5/2011, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có văn bản xin ý kiến hiệp y của Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy trình.

Ngày 20/5/2011 và ngày 14/6/2011, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản hiệp y.

Ngày 23/6/2011, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có Tờ trình số 1043/TTr-BTĐKT trình Thủ tướng Chính phủ xét và đề nghị Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 11 mẹ.

Ngày 28/7/2011, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1261/TTg-TCCV đề nghị Chủ tịch nước xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Trần Thị Tuyết.

Báo Kinh tế nông thôn xin hoan nghênh tinh thần hợp tác, có trách nhiệm, cùng giải quyết vụ việc của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Báo sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

BBĐ

KTNT

Ý kiến của bạn