Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023  
Thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023 | 14:0

Hết lòng phụng sự cho công tác xóa đói, giảm nghèo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ Ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn”.

Thực hiện lời Bác dạy, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cát (Bình Định) luôn tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt phương châm “Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ” để dòng vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người nghèo và đối tượng chính sách đạt hiệu quả cao.

Những hoạt động thiết thực

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cát có 15 cán bộ, nhân viên, người lao động, trong đó có 9 đảng viên. Những năm qua, để việc học tập làm theo Bác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, làm động lực thúc đẩy nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác huy động vốn, cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ và triển khai kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng. Từ đó, cán bộ, nhân viên, người lao động có những hành động thiết thực và chuyển biến tích cực hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Người dân giao dịch tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát.

Ông Phan Nguyễn Nguyên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cát, cho biết: Chi bộ hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng chuyên đề gắn với nhiệm vụ đặc thù của đơn vị được giao; tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên trong cơ quan; qua việc học tập và làm theo Bác đã nhận thức sâu sắc gắn nhiệm vụ đổi mới phương thức làm việc, thấu hiểu lòng dân phục vụ, tận tâm, tận tụy với khách hàng, phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều sáng kiến giải pháp áp dụng vào nhiệm vụ, triển khai khai thác các nguồn vốn hiệu quả.   

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã từng bước đi vào nền nếp; Chi bộ nhận thức sâu sắc những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm chi bộ đã ban hành và triển khai thực hiện cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và của chi bộ, thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ hàng năm; cho vay đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội nhận ủy thác triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn có hiệu quả. Qua đánh giá, hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đơn vị đạt danh hiệu đơn vị an toàn, văn hóa; tổ chức công đoàn đạt vững mạnh.

Hết lòng phụng sự công tác xóa đói, giảm nghèo

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cát thường xuyên quan tâm công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ có lề lối tác phong làm việc lịch sự, tận tình phục vụ Nhân dân, hết lòng phụng sự công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm ở địa phương; làm tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện đạt kết quả các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; tổ chức triển khai nộp các loại quỹ do các cấp phát động đầy đủ.

Qua việc triển khai các chương trình cho vay đúng đối tượng, xử lý thu hồi nợ quá hạn hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hoàn thành tăng trưởng dư nợ hàng năm; các chỉ tiêu về nguồn vốn, tín dụng, tài chính đều tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Tổng dư nợ đến nay đạt trên 685 tỷ đồng, với gần 13.000 hộ còn dư nợ, tăng 83 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2021. Toàn huyện có 287 tổ TK&VV, xếp loại cuối năm có 284 tổ xếp loại Tốt, chiếm 98,9% còn lại xếp loại Khá; không có tổ xếp loại Trung bình và yếu kém.

Thời gian tới, Chi bộ Phòng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, xây dựng chi bộ và đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

 

Lương Ngọc Tấn
Ý kiến bạn đọc
Top