Bổ nhiệm Giám đốc BQLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm có đúng tiêu chuẩn theo Quyết định 4931 của UBND TP. Hà Nội?

KTNT UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bổ nhiệm ông Nguyễn Minh An làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) quận dù bằng cấp chưa đảm bảo theo Quyết định 4931 của UBND TP Hà Nội.

bactuliem1611193332832-1627528388491-1.jpg
Trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).
Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Minh An sinh ngày 31/7/1974, có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân cao đẳng xây dựng công trình. Tuy nhiên, chuyên môn này không đáp ứng và thỏa mãn điều kiện: “bằng kỹ sư hoặc tương đương”. Hay nói cách khác, ngành học của ông Nguyễn Minh An chưa phù hợp với chức danh, vị trí việc làm mà UBND TP. Hà Nội quy định tại Quyết định số 4931/QĐ-UBND.
 
Được biết, ngày 26/7/2017, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 4931/QĐ-UBND phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của BQLDA ĐTXD trực thuộc quận, huyện, thị xã. Theo đó, vị trí việc làm của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Ban QLDA thì chức danh nghề nghiệp tương ứng phải là kỹ sư hoặc tương đương.
 
Quá trình công tác của ông An, từ tháng 10/1999-7/2007 làm việc tại Ban quản lý dự án Từ Liêm, giữ chức vụ Phó trưởng phòng kỹ thuật. Từ tháng 8/2007- 02/2015: Phó Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội – Sở Công Thương Hà Nội. Từ tháng 2/20215 – 2/2017: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm. Từ tháng 2/2017 đến 24/11/2021: Phó giám đốc BQLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm. Ngày 25/11/2021, được bổ nhiệm là Giám đốc BQLDA ĐTXD
 
Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) quy định: Văn bằng trình độ tương đương là văn bằng đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống giáo dục đại học bao gồm bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư, và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ, được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù. Vì vậy, nếu muốn tương đương bằng kỹ sư thì phải đào tạo theo chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành.
 
Ở sự việc này, ông Nguyễn Minh An không có bằng kỹ sư mà chỉ có bằng thạc sỹ Quản lý Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (một trường đào tạo chuyên sâu lĩnh vực khoa học xã hội). Bằng thạc sĩ này không được xem là bằng kỹ sư và cũng không thể hiện được trình độ tương đương với bằng kỹ sư chuyên ngành. Vì vậy, việc bổ nhiệm ông An làm Phó Giám đốc BQL dự án ĐTXD quận là chưa đảm bảo.
1.jpg
111111.jpg
Ngày 25/11/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 4568/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BQLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm.
Theo đề án số 05-ĐA/BTCQU ngày 10/11/2021 của Ban Tổ chức Quận ủy Bắc Từ Liêm về nhân sự kiện toàn chức danh Giám đốc BQLDA ĐTXD quận, căn cứ Quyết định số 4931/QĐ-UBND, ngày 25/7/2019 về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của BQLDA ĐTXD trực thuộc quận, huyện, thị xã, quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự căn cứ Quy định số 1077/QĐ-QU ngày 30/7/2019 của Quận ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, gồm 5 bước:
 
Bước 1, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của BQLDA ĐTXD  quận và nguồn cán bộ trong quy hoạch, Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ quận và lãnh đạo BQL dự án ĐTXD quận thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng nguồn nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự.
 
Bước 2, Ban Tổ chức quận ủy chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ quận và lãnh đạo BQLDA ĐTXD quận tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt.
 
Bước 3, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của công chức; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ Quận ủy tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo BQL dự án ĐTXD quận tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.
 
Bước 4, Ban Tổ chức Quận ủy lấy ý kiến (bằng văn bản) của Đảng ủy Cơ quan UBND quận đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.
 
Bước 5, Phòng Nội vụ quận, lãnh đạo UBND quận báo cáo kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; phân tích, chỉ đạo xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận, nhận xét, đánh giá và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).
 
Theo nguồn tin, mặc dù ông Nguyễn Minh An bằng cấp chưa đảm bảo theo Quyết định 4931 của UBND TP. Hà Nội nhưng quận Bắc Từ Liêm vẫn đưa vào quy hoạch để bổ nhiệm Giám đốc BQLDA ĐTXD quận. Trong quá trình thực hiện quy trình Đề án nhân sự kiện toàn chức danh Giám đốc BQLDA ĐTXD quận để bổ nhiệm ông An, bước 3 ông An đạt 2/5 phiếu, nhưng không hiểu sao quận Bắc Từ Liêm vẫn triển khai bước tiếp theo, bất chấp Quyết định 4931 của UBND TP. Hà Nội.
 
Đến ngày 25/11/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 4568/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BQLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh An, trình độ Thạc sỹ, ngành Quản lý khoa học và Công nghệ; Đại học, ngành Quản trị kinh doanh; Cao đẳng, ngành Xây dựng công trình giữ chức vụ Giám đốc BQLDA ĐTXD quận; thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/12/2021.
dm.jpg
Quyết định số 4931/QĐ-UBND quy định vị trí việc làm của Giám đốc, Phó Giám đốc Ban QLDA phải có trình độ là kỹ sư hoặc tương đương.
Một điều lạ là quyết định bổ nhiệm trên căn cứ vào Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND TP. Hà Nội ban hành quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; căn cứ Công văn số 3179/SNV-XDCQ ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ TP. Hà Nội về việc phúc đáp Văn bản số 536-CV/QU ngày 18/10/2021 của Quận ủy Bắc Từ Liêm; căn cứ Thông báo số 237-TB/QU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm về Công tác cán bộ; Xét đề nghị của Phòng Nội vụ Quận tại Tờ trình số 534/TTr-NV ngày 25/11/2021 nhưng không thấy dòng nào căn cứ vào Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 26/7/2017, phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc quận, huyện, thị xã. Phải chăng quận Bắc Từ Liêm đang “dấu” căn cứ để bổ nhiệm ông Nguyễn Minh An?!
 
Đề nghị Thành ủy, UBND TP. Hà Nội sớm vào cuộc làm rõ phản ánh của bạn đọc xung quanh việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh An.
 
 
 
 
 

Hữu Thắng

Ý kiến của bạn