Dấu ấn tín dụng trên cánh đồng Chương Mỹ

KTNT Cơ sở hạ tầng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; 32/32 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới...

Đó là những trái ngọt mà người dân huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) thu được từ sự nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống chính trị. Trong mỗi thành quả ấy đều có dấu ấn đậm nét của NHCSXH huyện.

 

t10a.png
Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Chương Mỹ tiếp sức cho các hộ gia đình phát triển mô hình sản xuất hiệu quả.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đặc biệt là thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chương Mỹ đạt 511 tỷ đồng, tăng 66 tỷ đồng so với năm 2019. Doanh số vay đạt 212,6 tỷ đồng với 5.805 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ đạt 147 tỷ đồng. Tổng dư nợ 8 chương trình tín dụng đạt 510,2 tỷ đồng với 15.304 hộ còn dư nợ, tăng 65 tỷ đồng  và đạt 99,9% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng 14,6%. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là 5,7 tỷ đồng, hộ cận nghèo 6,4 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 129,9 tỷ đồng; dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm 250,6 tỷ đồng, cho vay học sinh - sinh viên 1,6 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở 14,5 tỷ đồng, nhà ở xã hội 4,3 tỷ đồng. Đặc biệt, dư nợ chương trình cho vay NS&VSMTNT đạt 97 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng bảo đảm, thường xuyên duy trì ở mức thấp, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ.

NHCSXH huyện Chương Mỹ còn tập trung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để củng cố, duy trì các tiêu chí  nông thôn mới cũng như tiếp sức cho các địa phương hoàn thiện tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Giai đoạn 2020 - 2025, Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu có 10 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt nông thôn mới nâng cao. Do đó, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn cho các xã đang dồn lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ tại các xã, thị trấn để nhân dân hiểu và sớm tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn các quy định mới; thực hiện theo dõi, quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn phương pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

 

Đăng Quang

Ý kiến của bạn