Năm 2018, tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHCSXH là 8,5%

KTNT Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 02/2/2018 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà ước năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 02/2/2018 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà ước năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). 

Năm 2018, tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHCSXH là 8,5% đạt 8,5
Năm 2018, tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHCSXH là 8,5% đạt 8,5

Theo đó, kế hoạch năm 2018, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng của NHCSXH so với năm 2017 là 8,5%, tương ứng khoảng 12.950 tỷ đồng và nhận vốn từ ngân sách Nhà nước, nhận uỷ thác từ các chủ đầu tư khác tăng khoảng 2.500 tỷ đồng. Như vậy, tổng tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2018 dự kiến là 15.500 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đến 31/12/2018 dự kiến đạt 186.600 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2018 cho NHCSXH, đảm bảo không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

NHCSXH căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Căn cứ văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành và kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu vay vốn tín dụng tại các địa phương, NHCSXH thực hiện phân bổ vốn đối với các chương trình tín dụng chính sách trên nguyên tắc ưu tiên các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh có dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc, các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo./.

Phương Mai

Ý kiến của bạn