Nhiều bất cập trong Luật Đất đai 2013

KTNT KTNT - Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), Luật Đất đai 2013 và các nghị định  đã có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014, về cơ bản đã tạo được hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách để giải quyết nhu cầu sử dụng, chuyển mục đích sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các chủ thể có liên quan, của người dân, của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên qua quá trình thực hiện Luật Đất đai 2013 đã bộc lộ một số bất cập cần được điều chỉnh sửa đổi.

Bộ Tài chính cũng đã có dự thảo báo cáo tóm tắt về sự cần thiết bổ sung, sửa đổi Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 về thu tiền sử dụng đất, và Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 về thu tiền thuê đất của Chính phủ, kèm theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định bổ sung một số nội dung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Những bổ sung này cơ bản đã giải quyết phân nào tồn tại của quy định cũ, tuy nhiên, theo HoREA vẫn nên bổ sung một số điểm.

Quy định thu tiền sử dụng đất trong Luật Đất đai 2013 vẫn làm khó nhiều doanh nghiệp

Đầu tiên, về việc xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng đã cho thuê lại đất theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, theo điều 4 dự thảo Nghị định. Hiệp hội cho rằng nênsửa đổi khoản (1.b), khoản (2.b) điều 4 dự thảo Nghị định theo hướng bỏ quy địnhcộng thêm một khoản tiền được xác định bằng với tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế tính từ ngày 01/01/2016 đến hết thời gian cho thuê lại đất đối với số tiền này, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục phát triển kinh doanh ổn định, để góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đón đầu dòng đầu tư, xây dựng nhà máy trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nhất là sau khi hiệp định TPP có hiệu lực.

Về việc xử lý nghĩa vụ tài chính do chậm đưa đất vào sử dụng" theo điều 8 dự thảo, HoREA phân tích, khoản (1.i) điều 64 Luật Đất đai 2013 đã quy định: "trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này". Nay điều 8 dự thảo quy định "mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định bằng tiền thuê đất hàng năm trong thời gian được gia hạn. Trường hợp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng khi chưa hết thời gian được gia hạn thì không phải nộp tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn còn lại". Hiệp hội nhận thấy đối với dự án bất động sản nhà ở phần lớn đều thực hiện phương thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần. Trong các trường hợp này, doanh nghiệp đều đã nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Nhà nước. Khi chậm đưa đất vào sử dụng, trước hết doanh nghiệp phải gánh chịu nhiều hậu quả rất lớn do bị đọng vốn, áp lực trả lãi vay, chưa có sản phẩm để kinh doanh đảm bảo tính thanh khoản... Do vậy, nếu thực hiện xử lý nghĩa vụ tài chính do chậm đưa đất vào sử dụng theo điều 8 dự thảo thì chưa hợp lý, hợp tình và sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho doanh nghiệp, mà cuối cùng người tiêu dùng sẽ gánh chịu chi phí này. 

Theo HoREA, đối với chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất hoặc chậm sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 điều 64 Luật Đất đai và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất 24 tháng thì phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định bằng 50% tiền thuê đất hàng năm trong thời gian được gia hạn. Trường hợp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng khi chưa hết thời gian được gia hạn thì không phải nộp tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn còn lại"./.

Thái An

KTNT

Ý kiến của bạn