Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

KTNT Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu rà soát, kiểm tra lại danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để xử lý. Báo cáo kết quả kiểm tra chậm nhất trước ngày 15/6.

Theo đó, ngày 19/5, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản số 6250/UBND-VX truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi các Sở, ngành, địa phương liên quan về việc kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo năm 2019.

Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

 

52818ccf3bbcd57f3f4a2ced7171a7f2.jpg
Người dân tại xã Đông Vinh, Tp. Thanh hóa đi nhận tiền hôx trợ dịch Covid-19

Về cơ bản các địa phương đã triển khai tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm vào cuộc, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, thiếu chặt chẽ dẫn đến kết quả rà soát chưa phản ánh chính xác đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo làm ảnh hướng đến việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo cấp huyện bám sát cơ sở và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. 

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH 28/6/2016, Thông tư số 14/2018/TTBLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương.

Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng tháng, quý trên địa bàn quản lý, nhất là những nơi có thông tin phản ánh việc thực hiện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo không đảm bảo theo quy định. 

 

img-9359-1203.jpg
Ngôi nhà của một hộ cận nghèo tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Kiểm soát chặt chẽ đối với trường hợp có hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước. Không để xảy ra tình trạng đưa đối tượng không đảm bảo điều kiện theo quy định vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm trục lợi chính sách của Nhà nước.

Đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các hộ không thuộc đối tượng theo quy định; đồng thời làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm. 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 29/5.

Yêu cầu kiểm tra, rà soát kỹ đối với các huyện, thị xã, thành phố có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc có thông tin phản ánh, đơn, thư tố cáo, khiếu nại. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất trước ngày 15/6...

Trước đó, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp bình xét các hộ cận nghèo chưa đúng theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội nhằm trục lợi ngân sách Nhà nước.

 

Lê Trang – Xuân Sơn

Ý kiến của bạn