Tín dụng chính sách: Nâng cơ hội thoát nghèo bền vững

KTNT Hiện, cả nước có trên 6,5 triệu hộ gia đình được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH theo phương thức ủy thác thông qua 04 tổ chức hội, đoàn thể, với 177.460 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giao dịch tại gần 11 nghìn Điểm giao dịch.

Các tổ chức hội, đoàn thể đã quan tâm, phối hợp với NHCSXH làm tốt công tác vận động hội viên, đoàn viên sử dụng vốn đúng mục đích, thực hành tiết  kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

tr21t.JPG
Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 

Góp phần giảm nghèo bền vững, XDNTM

Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Phó tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho biết, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể năm 2019 là phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan quản lý có liên quan trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách về quy chế một số chương trình tín dụng; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, đôn đốc, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn và tăng cường giám sát quá trình sử dụng vốn vay nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn, xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Các hội, đoàn thể nhận ủy thác cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho nhiều hội viên, đoàn viên thoát nghèo bền vững.

Trong năm qua, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho 266 nghìn lao động, trong đó giúp gần 7 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình NS&VSMTNT; xây dựng 15,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự trị an trên địa bàn và phát triển kinh tế - xã hội.

Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động ủy thác cho vay vẫn còn một số vướng mắc như: Một số tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác không thực hiện đầy đủ các nội dung công việc ủy thác đã ký kết, chất lượng thực hiện hoạt động ủy thác, đặc biệt là việc trực tiếp thực hiện của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã còn thấp; chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến thiếu về số lượng và chất lượng chưa cao.

Để tháo gỡ những vướng mắc trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những địa phương chất lượng hoạt động tín dụng chưa cao, phối hợp với chính quyền, NHCSXH rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện để làm cơ sở bình xét cho vay và tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách là nhiệm vụ xuyên suốt trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động của cấp dưới, đặc biệt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc theo dõi, ghi chép và chấp hành quy ước hoạt động của tổ, thực hiện các nội dung trong hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH và làm tốt công tác tuyên truyền tín dụng chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước tới hội viên, đoàn viên và người dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, do đó, các đơn vị cần rà soát các nội dung công việc theo Chiến lược, Kế hoạch thực hiện Chiến lược của NHCSXH để chuẩn bị cho công tác đánh giá, tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng Chiến lược giai đoạn mới.

Chủ động triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới phù hợp và đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, ban hành các quy chế, quy trình, hướng dẫn trên các mặt hoạt động theo hướng tinh giản, hiệu quả và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống NHCSXH.

 

Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018; đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao tăng  năm 2019.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm 2019 đã hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 15,6.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội.

 

 

 

Nhật Nam

Ý kiến của bạn