Ban Tuyên giáo: Nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội

KTNT Các đại biểu nhận định, 6 tháng cuối năm 2018 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước đặt ra cả thuận lợi, thách thức, khó khăn đan xen.

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

 nam bat tinh hinh kip thoi dinh huong du luan xa hoi  hinh 1
Các đại biểu dự hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 

 

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW sau 2 năm đã từng bước đi vào nền nếp, thường xuyên hơn; một số đơn vị có hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị Trung ương; gắn với tuyên truyền cổ vũ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, khối, đoàn thể.

 Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, xuất bản chú trọng các nhiệm vụ chính trị, khơi dậy tinh thần lao động cống hiến của cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Các đơn vị đã bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh trên Internet, mạng xã hội... 

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo ra sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” ở một số nơi. Việc tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng vẫn chưa được quan tâm đẩy mạnh, chú trọng đúng mức. Đặc biệt, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tuy chất lượng được nâng lên, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; việc dự báo diễn biến trước một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm còn chưa kịp thời... 

Nhận định 6 tháng cuối năm 2018 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước đặt ra cả thuận lợi, thách thức, khó khăn đan xen, các đại biểu cho rằng, công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, nội dung và phương thức công tác, bám sát chương trình, sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo ngành. Theo đó, các đơn vị tập trung nghiên cứu để tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo với phương châm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7, 8 khóa XII.

Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, bám sát thực tiễn, sớm phát hiện vấn đề nảy sinh và kịp thời định hướng dư luận xã hội, đề xuất giải pháp góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng thông tin, kịp thời cung cấp tài liệu cho báo chí, nhất là đối với những vấn đề, sự kiện quan trọng; kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.../. 

 

 

TTXVN

Ý kiến của bạn