Đảng ủy Quân đoàn 4: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10

KTNT Chiều ngày 3/6/2019, Đảng ủy Quân đoàn 4 tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự hội nghị có hơn 270 cán bộ chủ trì, chủ chốt và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có quân hàm thượng tá các cấp trong toàn quân đoàn. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Quân đoàn 4 đã trực tiếp phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các đại biểu; đồng thời làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị Trung ương lần này. Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 diễn ra từ ngày 16 đến 18-5-2019, Trung ương đã bàn thảo nhiều nội dung, trong đó thảo luận, cho ý kiến, đóng góp vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: “Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”.

1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Quân đoàn 4 chủ trì hội nghị và trực tiếp phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến các đại biểu
2.jpg
Đại biểu chủ chốt, chủ trì các cơ quan, đơn vị Quân đoàn 4 tập trung quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sau buổi thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4 yêu cầu, cấp ủy các cấp trong quân đoàn, sau hội nghị cấp quân đoàn, khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 10 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động.

Minh Tuấn - Lê Cầu

Ý kiến của bạn